• youtube
  • facebook

Lấy ý kiến nhân dân về việc dự kiến đặt tên quảng trường tại trung tâm TP. Đồng Hới

Ngày 7-5, Hội đồng Tư vấn đặt tên Quảng trường và các công trình công cộng tại trung tâm thành phố Đồng Hới năm 2020 đã thống nhất dự kiến đặt tên quảng trường tại trung tâm thành phố Đồng Hới là: 'Quảng trường Hồ Chí Minh'.  

 Thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11-7-2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên đường, đổi tên đường phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20-7-2005 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11-7-2005 của Chính phủ, Sở Văn hóa và Thể thao (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Tư vấn đặt tên Quảng trường và các công trình công cộng tại trung tâm thành phố Đồng Hới năm 2020) đề nghị cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Bình đóng góp ý kiến về dự kiến đặt tên quảng trường tại trung tâm thành phố Đồng Hới của Hội đồng Tư vấn.  

Ý kiến của cán bộ, nhân dân xin gửi về Sở Văn hóa và Thể thao (địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới); hoặc địa chỉ thư điện tử: http://svhtt@quangbinh.gov.vn; http://nghiepvuvanhoaqb@gmail.com trước ngày 15-5-2020.   

create

PV / baoquangbinh.vn

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/van-hoa/202005/lay-y-kien-nhan-dan-ve-viec-du-kien-dat-ten-quang-truong-tai-trung-tam-tp-dong-hoi-2177293/