• youtube
  • facebook

Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa: Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa năm 2018 với các nội dung sau:

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển; Trong đó:

+ Xét tuyển đặc cách: 04 chỉ tiêu

+ Xét tuyển thông thường: 10 chỉ tiêu

3. Thời gian bán và nộp hồ sơ dự tuyển: Kể từ ngày 19/6/2018 đến ngày 16/7/2018 (trong giờ hành chính).

4. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Minh Hóa, Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình.

5. Lệ phí: Bán hồ sơ và tài liệu ôn thi: 90.000 đồng/bộ; Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh

6. Số điện thoại liên hệ: 02323.573 505

7. Về điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu cụ thể: Được đăng trên trang thông tin điện tử huyện Minh Hóa: minhhoa.quangbinh.gov.vn và niêm yết tại trụ sở UBND huyện Minh Hóa.

8. Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 7/2018.

create

Pv / quangbinh.gov.vn