• youtube
  • facebook

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình chính thức hoạt động từ ngày 01/02/2020

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5150/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh. Đây là đơn vị được thành lập trên cơ sở hợp nhất của Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh.

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm có trụ sở đặt tại thành phố Đồng Hới, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về mọi mặt công tác của Sở Văn hóa và Thể thao. Trung tâm hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, áp dụng cơ chế tự chủ, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật hiện hành.

Chức năng của Trung tâm là tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của Nhân dân; quy hoạch, phổ biến sản phẩm điện ảnh; đồng thời tổ chức một số hoạt động phát hành, chiếu phim, cung cấp dịch vụ và thẩm định sản phẩm thuộc lĩnh vực điện ảnh theo quy định của Nhà nước.

Thời gian chính thức hoạt động Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh từ ngày 01/02/2020.

 

create

Minh Huyền / quangbinh.gov.vn