• youtube
  • facebook

Phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính gần 5 tỷ đồng

Thông tin từ Thanh tra tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay toàn ngành đã triển khai thực hiện 24 cuộc thanh tra hành chính, 27 cuộc thanh tra và 20 đợt kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính hơn 4,9 tỷ đồng.

Thông tin từ Thanh tra tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay toàn ngành đã triển khai thực hiện 24 cuộc thanh tra hành chính, 27 cuộc thanh tra và 20 đợt kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính hơn 4,9 tỷ đồng.


Cụ thể, qua thực hiện 24 cuộc thanh tra hành chính tập trung vào công tác quản lý kinh tế, hoạt động dịch vụ, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế toán, việc chấp hành các quy định của pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án... ngành Thanh tra đã phát hiện 9 đơn vị có vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, thuế với tổng số tiền 592 triệu đồng.Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng cơ bản được thực hiện tốt.


Ngành Thanh tra đã kiến nghị thu hồi số tiền hơn 387 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 204 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 2 tổ chức, 6 cá nhân có sai phạm.


Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua triển khai 47 cuộc tại 475 tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực đã phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính hơn 4,3 tỷ đồng.


Trong đó, đã kiến nghị xử lý thu hồi số tiền hơn 348 triệu đồng, giảm trừ ngân sách số tiền 3,59 tỷ đồng, ban hành 74 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 378 triệu đồng.

create

Bùi Thành/baoquangbinh.vn