• youtube
  • facebook

Nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm ở Quảng Bình

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm; số lượng cấp phó của UBND tỉnh Quảng Bình, giai đoạn từ 1/1/2016 đến 1/8/2018.

Về quản lý biên chế công chức, UBND tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch biên chế công chức hằng năm, số lượng biên chế công chức được các cơ quan, tổ chức thực hiện trong chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao. Tuy nhiên, HĐND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt và UBND tỉnh Quảng Bình giao biên chế sự nghiệp cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; đến thời điểm ngày 31/8/2018 đang sử dụng 292 biên chế sự nghiệp để tuyển dụng vào làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là không đúng quy định Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, theo kết luận thanh tra, việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển được UBND tỉnh Quảng Bình cơ bản thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, theo phân cấp Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) đối với 30 trường hợp không bảo đảm đây đủ điều kiện, tiêu chuẩn ngạch theo quy định.

Việc tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút của tỉnh, theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn thanh tra đã tổ chức thực hiện, phê duyệt và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định tuyển dụng công chức không qua thi tuyển theo chính sách thu hút của UBND tỉnh Quảng Bình đối với 3 trường hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước. Tuy nhiên, việc tuyển dụng vào công chức không qua thi đối với 3 trường hợp nêu trên không đúng quy định.

Về tuyển dụng viên chức, đoàn thanh tra kiểm tra trực tiếp 2 cuộc tuyển dụng viên chức bằng phương thức xét tuyển của 2 cơ quan, tổ chức gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình kỳ xét tuyển năm 2016; UBND huyện Bố Trạch (kỳ xét tuyển năm 2018).

Nhiều đơn vị của UBND tỉnh Quảng Bình vi phạm trong tuyển dụng. Ảnh IT

Nhiều đơn vị của UBND tỉnh Quảng Bình vi phạm trong tuyển dụng. Ảnh IT

Việc tuyển dụng viên chức được 2 cơ quan, tổ chức cơ bản thực hiện theo quy định, tuy nhiên quá trình tổ chức thực hiện còn tồn tại, hạn chế là: Sở Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện đăng ký dự tuyển đối với các thí sinh dự thi phải tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy các trường công lập; số lượng thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bố Trạch vượt quá quy định; số lượng đề thi cho vị trí dự tuyển Quy hoạch khoáng sản và tài nguyên nước của Sở Tài nguyên và Môi trường không đảm bảo số dư ít nhất 2 đề so với số thí sinh dự tuyển của vị trí việc làm cần tuyển...

Liên quan đến việc bổ nhiệm, theo kết luận thanh tra, 7 công chức khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu một trong các điều kiện, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước, trình độ ngoại ngữ, tin học. Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm: 3 trường hợp được bổ nhiệm chỉ căn cứ vào thông báo của Ban Thường vụ thành ủy (hoặc huyện ủy) để Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng mà không thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành các quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với 3 trường hợp nêu trên. Ngoài ra một số trường hợp thời điểm bổ nhiệm lại chậm so với quy định. Cùng với đó, số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình và số lượng cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, chuyên môn thuộc cấp sở, cấp huyện cơ bản được thực hiện theo quy định, tuy nhiên Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có 4 Phó giám đốc là vượt quá số lượng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thực hiện chấm dứt việc giao và sử dụng biên chế sự nghiệp để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; sắp xếp, điều chuyên số viên chức đang công tác trong cơ quan, tổ chức hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát lại tất cả các cuộc tuyển dụng viên chức năm 2016, 2017, 2018 của các cơ quan, tổ chức trên toàn tỉnh Quảng Bình. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm (nếu có) trong quá trình thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ (Thanh tra Bộ Nội vụ) trong quý III/2019.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị thu hồi quyết định tuyến dụng đối với 3 trường hợp được tuyển dụng vào công chức theo chính sách thu hút của UBND tỉnh không đúng quy định; sắp xếp, tổ chức lại số lượng Phó Giám đốc của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn đảm bảo số lượng theo đúng quy định; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đề xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã rêu trên.

create

Luân Dũng / tienphong.vn