• youtube
  • facebook

Minh Hóa: Gần 300 thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018

Sáng 19/8, huyện Minh Hóa đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018

Các thi sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Minh Hóa năm 2018

Đợt tuyển dụng viên chức năm 2018, huyện Minh Hóa có tổng số 61 chỉ tiêu, trong đó viên chức sự nghiệp giáo dục có 47 chỉ tiêu, viên chức các đơn vị sự nghiệp của huyện có 14 chỉ tiêu. Từ khi công bố rộng rãi kế hoạch thi tuyển, đã có 298 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký và đủ điều kiện dự tuyển.    Tại buổi khai mạc, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Minh Hóa đã phổ biến quy chế thi cho các thi sinh. Theo đó, kỳ thi này được tổ chức theo hình thức thi viết. Trong thời gian 120 phút, các thí sinh thực hiện thi viết kiến thức về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.   Theo Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Minh Hóa, kỳ thi tuyển lần này với mục đích bổ sung viên chức vào các đơn vị sự nghiệp và giáo dục, bảo đảm biên chế để đáp ứng nhu cầu công việc. Kỳ thi sẽ diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng để chọn đúng người đáp ứng nhu cầu chức danh tuyển dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức trong giai đoạn hiện nay.