• youtube
  • facebook

Lệ Thủy đổi mới từng ngày

Cùng với việc tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, năm 2017, kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy tiếp tục phát triển khá, quốc phòng-an ninh được giữ vững, đời sống người dân được nâng cao. Những kết quả đạt được rất khả quan ấy đã góp phần tạo sức bật mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của người dân quê lúa. Trước thềm năm mới 2018, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện để thấy rõ hơn những thành tựu đạt được năm 2017.

* Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2017 huyện Lệ Thủy đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả mọi lĩnh vực. Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật nhất của huyện nhà?

Diện mạo đô thị vùng trung tâm huyện Lệ Thủy đổi mới.

Diện mạo đô thị vùng trung tâm huyện Lệ Thủy đổi mới.

- Đồng chí Nguyễn Quang Năm: Cũng như các địa phương khác trong toàn tỉnh, năm 2017, huyện Lệ Thủy thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện gặp không ít khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện, địa phương đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện qua các chỉ tiêu cụ thể, như: Giá trị sản xuất tăng 10,96%; trong đó giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản tăng 5,28%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 12,6%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 15,2%; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 97.458 tấn (KH trên 94.000 tấn); dự ước thu ngân sách đạt 190 tỷ đồng (KH trên 140 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người đạt 33,2 triệu đồng/người/năm.

Vượt lên mọi khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết và ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, bằng sự năng động, dám nghĩ dám làm của hộ nông dân, nhiều mô hình phát triển kinh tế mới đã được hình thành, bước đầu tạo được dấu ấn riêng trong sản xuất.

Tiêu biểu như mô hình sản xuất dưa lưới áp dụng công nghệ cao ở xã Thanh Thủy, mô hình sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn Vietgap ở xã Cam Thủy, mô hình nuôi cá lóc trên cát ở các xã vùng bãi ngang và nhiều mô hình kinh tế vườn rừng khác...

Huyện cũng đã huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm; quan tâm phát triển lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ;... góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Giáo dục - đào tạo phát triển toàn diện. Đến cuối năm 2017, toàn huyện có 71/96 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 73,96%, tăng 3,86% so với năm 2016. Đây là kết quả phản ánh rõ nét những nỗ lực cố gắng của các cấp chính quyền địa phương, nhất là ngành giáo dục huyện.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư; quốc phòng - an ninh được giữ vững và tiếp tục tăng cường;... Những kết quả đạt được rất quan trọng này sẽ góp phần tạo sức bật mới để huyện Lệ Thủy tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018.

* Phóng viên: Để đạt được những kết quả quan trọng nói trên, huyện Lệ Thủy đã có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo như thế nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí Nguyễn Quang Năm: Trước hết huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh phát triển kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong nền kinh tế; đồng thời tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới.

Mặt khác, huyện chú trọng xây dựng quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư; chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, xem đây là khâu đột phá để đẩy nhanh sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại; chỉ đạo phát triển các loại hình dịch vụ du lịch; chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài nguyên, môi trường; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường bền vững.

Ngoài ra, huyện cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển một cách toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền; chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lục thù địch, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

* Phóng viên: So với các địa phương khác trong tỉnh, Lệ Thủy đã đạt được những kết quả rất quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng chí có thể nói rõ hơn về những kết quả đạt được này?

- Đồng chí Nguyễn Quang Năm: Trước hết phải khẳng định rằng, việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” được các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân hưởng ứng tích cực, từ đó nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã tự nguyện hiến đất, tài sản, ngày công, tiền mặt để xây dựng NTM.

Các xã đã tích cực huy động và lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư thực hiện các tiêu chí, lấy giao thông làm khâu đột phá; rà soát, tổ chức lại sản xuất theo hướng mở rộng quy mô, nâng cao giá trị, hiệu quả và thu nhập cho người dân. Lệ Thủy cũng là một trong những địa phương dẫn đầu cả tỉnh về xây dựng NTM. Đến nay, địa phương đã đạt 389 tiêu chí NTM, số tiêu chí đạt bình quân 15 tiêu chí/xã. Toàn huyện có 12 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 9 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Điều đáng mừng là huyện Lệ Thủy đang chỉ đạo thực hiện tốt các mô hình xây dựng NTM theo hướng xây dựng làng kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu, góp phần tạo dấu ấn riêng có của quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

* Phóng viên: Để tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian tới, huyện có những giải pháp cụ thể nào để tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thưa đồng chí?

Là Di sản văn hóa phi vật thể, hò khoan Lệ Thủy đang được đưa vào nội dung giảng dạy trong trường học.

- Đồng chí Nguyễn Quang Năm: Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhằm đưa huyện Lệ Thủy phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Địa phương xác định 3 đột phá chiến lược đó là: Đột phá trong phát triển nông nghiệp toàn diện; đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông, thủy lợi và đột phá trong công tác cán bộ - trẻ hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, huyện tiếp tục xây dựng và tập trung thực hiện tốt các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, Chương trình MTQG xây dựng NTM; đẩy mạnh quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng đồng bộ hệ thống các giải pháp, chính sách khuyến khích để củng cố và phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Huyện cũng có chính sách để thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào các khu công nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; phát huy và khai thác có hiệu quả các hoạt động thương mại, dịch vụ; đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch để khai thác có hiệu quả du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh phía Nam tỉnh Quảng Bình; đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; phấu đấu xây dựng huyện Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Hoàng (thực hiện)


 

create

Nguyễn Hoàng (thực hiện) / baoquangbinh.vn