• youtube
  • facebook

Triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2025

Ngày 21/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2025.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là đến năm 2020, hoàn thành điều kiện để bắt đầu triển khai thực hiện chương trình và học liệu làm quen với ngoại ngữ cho trẻ mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; hoàn thành điều kiện để bắt đầu triển khai thực hiện chương trình môn ngoại ngữ tự chọn lớp 1, 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đến năm 2025, phấn đấu 100% học sinh từ lớp 3 - 12 được học chương trình ngoại ngữ 10 năm (bắt đầu từ lớp 3 đến lớp 12); 50% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành, nghề đào tạo.

Bên cạnh đó, đến năm 2025, phấn đấu 100% các ngành đào tạo chuyên ngoại ngữ triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành đào tạo đối với giáo dục đại học; 80% các ngành khác triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành đào tạo; triển khai một số chương trình đào tạo giáo viên bằng ngoại ngữ; phấn đấu 100% sinh viên tốt nghiệp đạt yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, khung năng lực giáo viên ngoại ngữ theo các cấp học và trình độ đào tạo. Đối với giáo dục thường xuyên, phấn đấu hoàn thành các điều kiện để bắt đầu triển khai thực hiện các chương trình dạy và học ngoại ngữ trong giáo dục thường xuyên, phối hợp tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (không bao gồm đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ) theo các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Kế hoạch cũng xác định nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, đó là: Tổ chức triển khai thực hiện chương trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ; đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, tăng cường năng lực khảo thí ngoại ngữ; phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng; đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ; nghiên cứu đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến việc dạy và học ngoại ngữ; đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ; nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch nhằm đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiếp tục triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc; tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Bình; tạo nền tảng phổ cập ngoại ngữ cho giáo dục phổ thông vào năm 2025.